Home

Đức Chúa Trời Tạo Thành Trời Đất - Muôn Vật. Bài Số 3

Written by Trần Đức Đồng. Posted in Bài Viết

* Sáng Thế Ký 1:1 ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.

ĐỨC CHÚA TRỜI TẠO THÀNH TRỜI ĐẤT MUÔN VẬT

A/- BAN ĐẦU ĐỨC CHÚA TRỜI DỰNG NÊN TRỜI ĐẤT.

* Sáng Thế Ký 1:1 ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.

Như vậy Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng quyền năng Đức Chúa Trời tạo dựng muôn vật từ cõi không không. Nghĩa là không cần vật, vật chất để làm nên vật chất Giêrêmi 32:17 Vả Đức Giê-hô-va phán như vầy: ôi hỡi Chúa Giê-hô-va! Chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất. chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả…

Kinh thánh nói, Ngài tạo dựng trời đất chẳng có điều gì là khó cho Ngài, điều nầy vượt quá sự hiểu biết giới hạn của loài người.

B/- AI ĐÃ CHỈ ĐỨC CHÚA TRỜI CÁCH TẠO THÀNH TRỜI ĐẤT?

Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất biết hết mọi sự làm được mọi sự: Rôma 11:33-36 33 . Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được! 34 Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài? 35 Hay là ai đã cho Chúa trước, đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại? 36 Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng! A-men.

Sự khôn ngoan thông biết đầy quyền năng sâu nhiệm của Ngài đã tạo nên trời đất. Loài người trong phạm vi giới hạn hiểu không thấu nổi. Ý niệm về trời và đất ban đầu thật khó hình dung đối với chúng ta vì quyền năng Đức Chúa Trời đang diễn tiến để tạo thành Sáng Thế Ký 1:2. Vả đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước tạm hình dung ra mình đang đứng trên mặt nước của đất nhìn ra xung quanh là trời nhưng chỉ là tối tăm mù mịt. lúc này quyền năng thần linh Ngài đang vận hành (tác động) để hình thành sự vật.

1/- Ngày Thứ Nhứt Làm Nên Sự Sáng.

Sáng Thế Ký 1:3-5 Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng. 4 Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. 5 Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhất.

Đức Chúa Trời phán rằng phải có sự sáng thì có sự sáng – Đức Chúa Trời đặt cho sự sáng là ngày, sự tối là đêm, vậy có buổi chiều buổi mai, ấy là ngày thứ nhứt.

Từ ngữ Đức Chúa Trời phán rằng: có thể hiểu, Ngài quyết định làm nên sự sáng thì nơi Ngài phát ra quyền năng tác động để sự sáng hình thành, phân sáng ra cùng tối, là chổ nào có sự sáng thì tăm tối lui đi. Đức Chúa Trời quyền năng thánh khiết tạo nên sự sáng thật tốt lành .

2/- Ngày Thứ Hai Tạo Thành Bầu Trời.

Sáng Thế Ký 1:6-8 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có một khoảng không ở giữa nước đặng phân rẽ nước cách với nước. 7 Ngài làm nên khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không cách với nước ở trên khoảng không; thì có như vậy. 8 Đức Chúa Trời đặt tên khoảng không là trời. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhì.

Lúc này mặt đất và khoảng không gian bao phủ bởi nước. Ngài tạo nên, khoảng không ngăn cách nước phía trên và nước trên đất. khoảng không đó gọi là trời (tạm gọi bầu trời – bầu khí quyển).

3/- Ngày Thứ Ba Đức Chúa Trời Tạo Nên Đại Dương – Mặt Đất – Loài Thảo Mộc.

Sáng Thế Ký 1:9-13 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra; thì có như vậy. 10 Đức Chúa Trời đặt tên chỗ khô cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. 11 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh cây cỏ; cỏ kết hột giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất; thì có như vậy. 12 Đất sanh cây cỏ: cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. 13 Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ ba.

Ngài cũng tạo nên mọi loài cây cỏ tốt đẹp từ đất mà ra, định quy luật bảo tồn loại giống. Ngày nay loài người có cơ hội nhìn biết chi tiết mà Ngài sắp đặt trong các loài thảo mộc. Di Truyền – Màu Sắc – Hương Vị - Ứng Dụng.

4/- Ngày Thứ Tư Dựng Nên Mặt Trời, Mặt Trăng Các Ngôi Sao (Vũ Trụ).

Sáng Thế Ký 1:14-19 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết, ngày và năm; 15 lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất; thì có như vậy. 16 Đức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn; vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm; Ngài cũng làm các ngôi sao. 17 Đức Chúa Trời đặt các vì đó trong khoảng không trên trời, đặng soi sáng đất, 18 đặng cai trị ban ngày và ban đêm, đặng phân ra sự sáng với sự tối. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. 19 Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ tư.

Đức Chúa Trời định phải có các vị sao – dùng làm dấu. Thì tiết. Ngày năm… thì có như vậy. Thật là chúng ta không hiểu thấu nổi quyền năng lớn lao của Ngài. Nhưng thật Đức Chúa Trời có quyền năng tối cao. Thi Thiên 19:1-3; 33:6; 147:4. Châm Ngôn 3:19. Giêrêmi 10:12. Êsai 44:24.

Các nhà thiên văn quan sát và phỏng định rằng trái đất và mặt trời nằm trong dãy ngân hà trong dãy đó có khoảng hơn 30 tỷ vì sao. Và trong vũ trụ có ít nhất 100.000 dãi ngân hà như vậy. người ta tính rằng nếu một người nhìn vào một vì sao và đếm thứ tự 1,2,3 suốt 24/24h thì người đó phải mất 600 năm để đếm hết một dãy ngân hà.

Thật quyền năng sáng tạo. Rộng lớn và Khôn khéo của Đức Chúa Trời loài người dò không nổi Êsai 40:28.

Đức Chúa Trời là Đấng có quyền năng lớn lao nhất và duy nhất đã tạo dựng vũ trụ vạn vật. Ngài biết hết mọi sự - Ngài là Đức Chúa Trời tốt lành (Thánh Khiết – Khôn Ngoan).

5/- Ngày Thứ Năm Tạo Dựng Mọi Vật Sống Trong Nước Và Loài Chim.

Sáng Thế Ký 1:20- 23 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nước phải sanh các vật sống cho nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời. 21 Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sanh nhiều ra, tùy theo loại, và các loài chim hay bay, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. 22 Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy dưới biển; còn các loài chim hãy sanh sản trên đất cho nhiều. 23 Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ năm.

Đức Chúa Trời quyền năng vô hạn đã dựng nên vô số loài sống trong nước. Loài chim. Với vô vàn kiểu mẫu, màu sắc. Đa dạng, đẹp đẽ… Thi Thiên 104:24.

Thi thiên 24:1 công việc Ngài làm nên nhiều biết bao khi nhìn thấy chim, cá chúng ta, như thấy tác phẩm hoàn hảo sống động của Ngài tạo nên làm cho mình ngạc nhiên và vui thích. Trái đất đầy dẫy tài sản của Ngài .

6/- Ngày Thứ Sáu Ngài Dựng Nên Côn Trùng Súc Vật.

Sáng Thế Ký 1:24-25. Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh các vật sống tùy theo loại, tức súc vật, côn trùng, và thú rừng, đều tùy theo loại; thì có như vậy. 25 Đức Chúa Trời làm nên các loài thú rừng tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, và các côn trùng trên đất tùy theo loại, Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành.

Đức Chúa Trời quyền năng vô hạn đã dựng nên vô số loài thú vật sống trên đất. Mỗi loài thú vật, côn trùng với những đặc tính rất độc đáo, với khả năng bẩm sinh, lưu truyền sinh sản y như chúng.

Chỉ một Đức Chúa Trời mới tạo dựng nên loài vật sống động.

Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết (tốt lành). Mọi sinh vật sống mà Ngài tạo dựng ngày thứ năm – thứ sáu đều tốt đẹp, hoàn hảo.

Mục Đích Mà Đức Chúa Trời Tạo Dựng Những Điều Tốt Đẹp Này Là Gì?

Ngoài ra, qua muôn vật loài người nhận biết sự lớn lao lạ lùng mà tôn vinh Ngài trên hết, vì Ngài là Đấng duy nhất đáng được như vậy.

Tôn quý Ngài trên hết vì Ngài đã tạo nên sự tốt đẹp nhất dành cho loài người mà Ngài yêu thương.

Qua vạn vật loài người thấy được quyền lực tối cao của Ngài mà Kính mến – Vâng phục Ngài (Thi Thiên 19:1, Êsai 43:7, Khải Huyền 4:11).

* I Giăng 4:8-16 Là Đấng yêu thương.

[widgetkit id=3]

In bài này